2257-statement

Operatorul Filmexxx.blog nu este producătorul (fie el primar sau secundar, așa cum este definit în 18 U.S.C. § 2257) al niciunui conținut găsit pe Filmexxx.blog. Activitățile operatorului, în ceea ce privește un astfel de conținut, se limitează la transmiterea, stocarea, recuperarea, găzduirea și/sau formatarea reprezentărilor postate de utilizatori terți, în zone ale site-ului aflate sub controlul utilizatorului.

Vă rugăm să direcționați orice solicitare pe care o aveți cu privire la înregistrările §2257 în legătură cu orice conținut găsit pe Filmexxx.blog, direct către respectivul încărcător, amator, producător, studio sau deținător de cont al conținutului ("xvideos.com).

Pentru asistență suplimentară în comunicarea cu Încărcătorii verificați sau pentru orice întrebări referitoare la acest anunț, vă rugăm să contactați departamentul de conformitate al Filmexxx.blog la [email protected].

Filmexxx.blog respectă următoarele proceduri stricte de conformitate în ceea ce privește conținutul încărcat:

Toți Încărcătorii verificați trebuie să aibă peste optsprezece (18) ani (sau vârsta cerută de statul, jurisdicția sau țara lor, dacă au mai mult de 18 ani) și sunt identificați personal și verificați de Filmexxx.blog la activarea contului înainte de a putea încărca, partaja și vinde conținut pe Filmexxx.blog;
Înainte de încărcări, Filmexxx.blog se asigură că toți Încărcătorii verificați, furnizează dovezi sau certifică faptul că:

toate persoanele care apar în conținut au peste 18 ani (sau vârsta minimă cerută pentru a apărea în acest conținut de către statul, jurisdicția sau țara lor, dacă au mai mult de 18 ani); că și-au dat liber consimțământul pentru a apărea în conținut la momentul producerii acestuia și sunt de acord cu încărcarea acestuia pe Filmexxx.blog;
în calitate de producător al respectivului conținut, Utilizatorul verificat certifică faptul că respectă cerințele de păstrare a înregistrărilor în conformitate cu U.S.C. § 2257 pentru tot conținutul încărcat pe Filmexxx.blog și este de acord să furnizeze această documentație cu promptitudine la cerere;
conținutul încărcat nu încalcă Termenii de utilizare a serviciului Filmexxx.blog și nici una dintre politicile aferente, și anume, dar fără a se limita la acestea, Politica privind materialele de abuz sexual asupra copiilor sau Politica privind conținutul neconsensual.


The operator of Filmexxx.blog is not the producer (whether primary or secondary as defined in 18 U.S.C. § 2257) of any of the content found on Filmexxx.blog. The operator’s activities, with respect to such content, are limited to the transmission, storage, retrieval, hosting and/or formatting of depictions posted by third party users, on areas of the website under the user's control.

Please direct any request you may have regarding §2257 records in relation to any content found on Filmexxx.blog, directly to the respective uploader, amateur, producer, studio or account holder of the content (“xvideos.com).

For further assistance in communicating with the Verified Uploaders or any questions regarding this notice, please contact Filmexxx.blog’s compliance department at [email protected]

Filmexxx.blog abides by the following strict compliance procedures regarding uploaded content:

All Verified Uploaders must be over eighteen (18) years of age (or age required by their State, jurisdiction or Country if more than 18 years old) and are personally identified and verified by Filmexxx.blog at account activation prior to being able to upload, share and sell content on Filmexxx.blog;
Prior to uploads, Filmexxx.blog ensures that all Verified Uploaders, provide evidence or certify that:

all individuals appearing in the content are over the age of 18 years old (or minimal age required to appear in such content by their State, jurisdiction or Country if more than 18 years old); that they freely consented to appear in the content at the time of its production and agree to its upload on Filmexxx.blog;
as producer of said content, the Verified Uploader certifies being compliant with record keeping requirements under U.S.C. § 2257 for all content uploaded on Filmexxx.blog, and agrees to deliver such documentation promptly upon request;
the uploaded content does not violate Filmexxx.blog’s Terms of Service, and any of its related policies namely but without limitation, its Child Sexual Abuse Material Policy, or Non-Consensual Content Policy.